Faktoring – teoria i definicja

Faktoring, w rozumieniu ogólnych zasad, rządzących prawidłowościami gospodarki rynkowej, jest rodzajem umowy, dotyczącej kwestii finansowania przedsiębiorstw. Obok umów kredytowych, leasingowych, pojęcie faktoringu jest mniej rozpowszechnione. Zasady działania umów faktoringowych, ujętych w przepisach prawa w międzynarodowej konwencji z 28 maja 1988 r. traktują, iż umowy tego typu, zawarte muszą być pomiędzy faktorantem, a faktorem. Formalnie więc umowy faktoringowe dotyczą dwóch stron, realnie natomiast w relacji przedsiębiorstw o podłożu faktoringowym, uczestniczy również kontrahent.

Czym jest faktoring?

definicja faktoringu

Definicja faktoringu. Faktoring jest to wykup, udokumentowanych fakturami VAT, obowiązujących lub przyszłych wierzytelności, przez faktora od faktoranta, należnych im od kontrahenta, czyli odbiorcę z tytułu dostaw i usług. Do przedmiotu umowy faktoringowej, często zalicza się również działania dodatkowe, takie jak świadczenie usług monitoringu płatności, inkasa należności…

Rodzaje faktoringu:

Ze względu na zakres oferowanych usług oraz formę płatności, mamy do czynienia z:

  • faktoringiem całościowym (pełnym, właściwym, bez regresu), gdy faktor przejmuje całkowitą odpowiedzialność za wypłacenie należności przez dłużnika – funkcja del credere,
  • faktoringiem niepełnym, wobec którego nie stosuje się funkcji del credere,
  • faktoringiem mieszanym, gdzie odpowiedzialność za dochodzenie należności leży po obydwu stronach umowy faktoringowej, najczęściej jest ustalane przez strony.

Ze względu na sposób oraz rodzaj płatności, strony umowy ustalają, według jakiego sposobu należy regulować opłaty:

  • faktoring odsetkowy – gdy faktorant otrzymuje wartość 80 % faktury, w momencie otrzymania kwoty przez faktora, całość zostaje rozliczona. Odsetki liczone co miesiąc, płacone są za okres finansowania.uwzględniając
  • faktoring dyskontowy – w przypadku którego kwota spłaty jest zmniejszana o tzw. dyskonto, czyli sumę opłat z tytułu prowizji i odsetek od momentu przejęcia wierzytelności przez faktora.

Faktor powinien spełniać warunki zawartej umowy, dbając o wykonanie co najmniej dwóch z czynności:

  • prowadzenie rozliczeń, związanych z wierzytelnościami,
  • finansowanie dostawcy,
  • inkaso i windykacja należności,
  • przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika

Jakie są zalety korzystania z faktoringu?

W przypadku przedsiębiorstw, finansowanych w systemie fakturowania z odroczonym terminem płatności, dzięki zastosowaniu mechanizmu faktoringu, można szybciej otrzymać  środki finansowe. Cykle rotacji finansowych należności ulegają skróceniu, co znacznie ułatwia funkcjonowanie firmy oraz pomaga w zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Niewątpliwą zaletą dla faktoranta jest ograniczenie ryzyka, związanego z nieuczciwością i niewypłacalnością kontrahenta. W takim przypadku odpowiedzialność przechodzi na faktora, który, dzięki dostępnym metodom, egzekwuje wierzytelność.

Faktoring w Polsce

Mimo, iż Polska jest jednym z wielu krajów, które nie ratyfikowały konwencji z 1988 r. stopniowo forma umowy faktoringowej jest coraz bardziej atrakcyjna, a z roku na rok stopniowo zwiększa się zainteresowanie faktoringiem. Konkurencja dla tradycyjnych, kredytowych metod utrzymania płynności finansowej działalności jest coraz potężniejsza. Faktoring jest operacją finansowania krótkoterminowego, która dokonywana jest przez firmy faktoringowe lub banki.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *